Statut Stowarzyszenia Klub Strzelnica Bojowa

§ 1

Nazwa, forma działalności i podstawa prawna

Stowarzyszenie Klub Strzelnica Bojowa, jest stowarzyszeniem kultury fizycznej. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Czas działania

 Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

§ 3

Siedziba

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Paczółtowice.

§ 4

Miejsce prowadzenia działalności

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem województwa małopolskiego.

Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 5

Działalność gospodarcza

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 6

Oznaczenia, pieczęcie, legitymacje

Stowarzyszenie może posiadać własne znaki organizacyjne oraz używać pieczęci, a także wydawać legitymacje i odznaczenia.

§ 7

Członkostwo w innych organizacjach

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji lub związków o podobnych celach. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 8

Praca

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

§ 9

Cel

Celem Stowarzyszenia jest:

 • popularyzacja strzelectwa rekreacyjnego, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni palnej i innej,
 • poszerzanie wiedzy i edukowanie w dziedzinie strzelectwa rekreacyjnego, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni palnej i innej,
 • promocja i popieranie strzelectwa rekreacyjnego, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni palnej i innej,
 • zwiększenie odsetka obywateli czynnie uprawiających strzelectwo i pasjonatów kolekcjonerstwa,
 • przyspieszenie odbudowy kultury posiadania, kolekcjonowania i strzelania z broni palnej w Polsce.

§ 10

Sposoby realizacji celu

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie lub udział w imprezach, zawodach strzeleckich, kolekcjonerskich,
 • organizowanie lub udział w prelekcjach, szkoleniach, treningach oraz pokazach strzeleckich i kolekcjonerskich,
 • działalność szkoleniową, edukacyjną lub informacyjno–promocyjną w zakresie strzelectwa i kolekcjonowania broni,
 • zapewnienie bezpiecznych i właściwych warunków do uprawiania strzelectwa poprzez:
  • rozbudowę bazy szkoleniowej Stowarzyszenia poprzez nabywanie i budowę urządzeń służących szkoleniu w zakresie strzelectwa,
  • zapewnienie opieki trenerskiej i instruktorskiej,
  • zapewnienie obiektu niezbędnego do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 • współdziałanie z władzami publicznymi oraz innymi instytucjami,
 • występowanie z opiniami do organów administracji publicznej,
 • inne działania niezbędne do realizacji celów statutowych.

§ 11

Rodzaje członków

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie posiada członków:

 • nadzwyczajnych,
 • zwyczajnych, 
 • wspierających.

§ 12

Definicja członków, sposób przyjęcia

Członkami nadzwyczajnymi są założyciele Stowarzyszenia.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia, która złoży pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia.

Przyjęcia nowych członków zwyczajnych i wspierających dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia deklaracji.

Zarząd może zmienić status członka zwyczajnego na nadzwyczajnego, lub członka nadzwyczajnego na zwyczajnego, na podstawie uchwały wszystkich członków nadzwyczajnych Stowarzyszenia, podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności minimum połowy uprawionych do głosu.

§ 13

Prawa członków

Członkowie nadzwyczajni i zwyczajni mają prawo do:

 • czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 • korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 • udziału w zebraniach, wykładach, szkoleniach, treningach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 • zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

Członkowie nadzwyczajni mają ponadto prawo biernego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia.

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

Członkowie w wieku poniżej 18 roku życia mają wszystkie prawa członków poza czynnym i biernym prawem wyborczym.

§ 14

Obowiązki członków

 • Członkowie zwyczajni i nadzwyczajni mają obowiązek:
 • brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
 • uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
 • przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • regularnego opłacania składek.

Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 15

Ustanie członkostwa

 Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 • dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
 • wykluczenia przez Zarząd:
  • z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dziewięć miesięcy,
  • z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia,
 • uzasadnionego wniosku członka nadzwyczajnego,
 • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 • śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. Do czasu rozpatrzenia odwołania, członek jest zawieszony w prawach.

 § 16

Organy władz, ich wybór, kadencja.

Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie Członków,
 • Zarząd, 
 • Komisja Rewizyjna. 

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 17

Walne Zebranie Członków

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.

Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

 • z własnej inicjatywy,
 • na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
 • na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków nadzwyczajnych Stowarzyszenia,
 • na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 • określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 • uchwalanie zmian statutu,
 • wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 • udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§ 18

Zarząd

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

Zarząd składa się z od 2 do 5 osób, w tym prezesa wybieranego przez Zarząd na pierwszym posiedzeniu Zarządu.

Na funkcję członków Zarządu mogą być wybrane osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje na podstawie umowy podpisanej z członkiem Komisji Rewizyjnej lub pełnomocnikiem powołanym uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków.

Decyzje Zarządu zapadają za pomocą uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów, decyduje głos Prezesa.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

Do kompetencji Zarządu należy:

 • zwoływanie Walnego Zebrania,
 • realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
 • kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia w celu realizacji celów Stowarzyszenia,
 • zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 • planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 • przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
 • ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 • zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
 • udzielanie pełnomocnictw do działania w imieniu Stowarzyszenia w granicach zwykłego zarządu,
 • przyjmowanie i wykreślanie członków Stowarzyszenia.

§ 19

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna stanowi kolegialny organ kontroli odrębny od Zarządu i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej, przy czym członkowie Komisji Rewizyjnej:

 • nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Komisja Rewizyjna składa się od 2 do 3 osób. Przewodniczącego wyłania Komisja Rewizyjna spośród swoich członków na pierwszym posiedzeniu.

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 • ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
 • składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
 • wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
 • wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego członka Zarządu,
 • wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
 • zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania Walnego Zebrania Członków przez Zarząd w określnym terminie.

§ 20

Majątek i gospodarka finansowa

Źródłami majątku Stowarzyszenia są:

 • składki członkowskie,
 • darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,
 • dotacje, subwencje,
 • działalność odpłatna pożytku publicznego.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczana jest na działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności.

W ramach gospodarki finansowej Stowarzyszenia niedozwolone jest:

 • udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 • przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 • zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 21

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

§ 22

Postanowienia końcowe

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Statut przyjęto uchwałą o zmianie statutu podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia Klub Strzelnica Bojowa w dniu 13 kwietnia 2017 r. 

Powrót na górę