Deklaracja członkowska

Niniejszym wnoszę o przyjęcie mnie w poczet członków zwyczajnych Klubu Strzelnica Bojowa w Paczółtowicach. Jednocześnie zobowiązuję się:

  • ściśle przestrzegać Statutu Klubu oraz uchwał jego Władz,
  • czynnie uczestniczyć w działalności Klubu,
  • regularnie wnosić opłaty członkowskie.

Deklaruję, iż w ramach Klubu uprawiam strzelectwo na własne ryzyko i przyjmuję do wiadomości, iż wskazanym jest, bym ubezpieczył się od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z uprawianiem sportu strzeleckiego.

    Powrót na górę